Slovní druhy

V českém jazyce máme 10 slovních druhů.
Dělí se na ohebné - podstatná jména, přídavná jména, zájména, číslovky a slovesa.
A na neohebné - příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.


Určování slovních druhů si můžete procvičit na našich stránkách.

Slovní druhy - určování


1. podstatná jména škola, ulice, jablko
2. přídavná jména chytrý, mladý, nakreslený
3. zájména on, jeho, žádný
4. číslovky jedna, druhý, polovina
5. slovesa běžet, sedět, učit se
6. příslovce ráno, pomalu, málo
7. předložky nad, v, do
8. spojky a, protože, nebo
9. částice ať, kéž, asi
10. citoslovce žbluňk, hop, ach

Procvičovat slovní druhy online můžete na našich stránkách.